Ogłoszenie 01/11/2017 z 09.10.2017r.

Ogłoszenie 01/11/2017 z 09.10.2017r. w sprawie wstępnego naboru specjalistów do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W sprawie wstępnego naboru specjalistów do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego w ramach Działania 08.01 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poszukuje wykwalifikowanych osób, które zgodnie z niniejszym ogłoszeniem mogą świadczyć usługi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Powiatu Brzeskiego zgodnie z Art. 50 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (art. 17 pkt. 11 Ustawy o pomocy społecznej – tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w celu świadczenia usług w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem m.in.:
- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych np.: zakupy w tym żywności, przygotowanie/dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, utrzymywanie porządku i czystości, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym urzędowych, świadczeń zdrowotnych, gospodarka czasem wolnym, pomoc przy przemieszczaniu się);
- opieka higieniczną związana z utrzymaniem higieny osobistej, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej i pościeli, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
- pielęgnację zaleconą przez lekarza;
- zapewnienie kontaktów z lokalnym otoczeniem.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym m.in.:
- usługi opiekuńcze wyżej wymienione;
- pielęgnację osoby niepełnosprawnej jako wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;
- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
- w uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków;
- pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymaniu higieny;
- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacji;
- rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.04r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub fizjoterapii;
- współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego, edukacyjno-terapeutycznego w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Zakres ww. usług będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą niepełnosprawną.
Wymogi formalne wynikające z Rozporządzenia MPiPS z 22.09.05 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, posiadane zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Specjaliści muszą spełniać określone kwalifikacje zawodowe i etyczne, charakteryzować się empatią w stosunku do podopiecznych i wykazywać się pozytywnym stosunkiem do nich.
Każda z zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie opiekun/ka będzie miał/a przypisaną określoną grupę osób niepełnosprawnych, którymi się będzie zajmował/a.
Ich praca będzie indywidualnie dokumentowana w formie papierowej/elektronicznej z zakresem: wykaz czynności opiekuńczych sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze; indywidualny plan wsparcia i pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziennik czynności opiekuńczych. Praca ta będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.
Okres pracy w ramach umowy zlecenia w okresie 22 miesięcy od grudnia 2017 do końca września 2019.
Ze względu na procedury związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków publicznych (Unii Europejskiej i budżetu Państwa) niniejsze zapytanie ma charakter sondażowy i ma służyć oszacowaniu ostatecznego zapytania, które zostanie złożone po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w okresie późniejszym (przewidywany termin przełom listopada – grudnia 2017r.) na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wstępne oferty można składać w okresie do 17 listopada 2017r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia:

Brzeg ul. 1-go Maja 2 lub pocztą elektroniczną na adres: bssm1maja@wp.pl wypełniając dołączony formularz.

Formularz ofertowy na realizację usług opiekuńczych / specjalistycznych usług opiekuńczych*:

Imię i nazwisko                                                                                    
Rok urodzenia  
Miejsce zamieszkania  
Telefon kontaktowy  
Wykształcenie  
Spełniam warunki określone w Roz. MPiPS z 22.09.2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  
Doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych (miesiąc, rok od – do)*  
Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (miesiąc, rok od – do)*  
Proponowana cena brutto w PLN (włącznie ze składkami pracodawcy) za jedną godzinę realizacji usług opiekuńczych*  
Proponowana cena brutto w PLN (włącznie ze składkami pracodawcy) za jedną godzinę realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych*  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* odpowiednie pozostawić nie skreślone

Data ……………………………………..

Własnoręczny podpis (czytelnie imię i nazwisko) …………………………………………….

Złożona oferta nie będzie wiążąca dla Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM  - składającego zapytanie.

Ogłoszenie w formacie pdf - tutaj.

<< Wróć do poprzedniej strony

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2