„KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”              

RPOP.08.02.00-16-0020/17

11 Grudnia 2017 r.

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego wg zasady konkurencyjności w celu wyłonienia realizatora (osoba fizyczna lub podmiot) usług doradztwa psychologicznego i warsztatów dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy BSSM Brzeg w okresie od stycznia 2018 według zamieszczonego ogłoszenia w ramach Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 08.02 Włączenie społeczne, RPO WO na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2017r na realizację usług psychologicznych
w ramach projektu
„KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”. - plik PDF TUTAJ 

 

KIS w BSSM Brzeg

15 styczeń 2018


Projekt pn. „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja” jest realizowany od stycznia 2018 do grudnia 2019r. I jest kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej [KIS] przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM [BSSM], który został utworzony podczas realizacji projektu „KIS Twoją szansą i wsparciem” w ramach POKL.07.02.01-16-032/12 w latach 2013-2015.
KIS przy BSSM w Brzegu w 2015 uzyskał wpis KIS-Z/01/15 u wojewody opolskiego.
Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwa i wykluczeniu społeczno–zawodowego grupy 40 osób (25 Kobiet i 15 Mężczyzn), w tym 26 osób niepełnosprawnych (16 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu 8 gmin o wysokim lub umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem, którzy poprzez prowadzone usługi aktywnej integracji KIS i zmienią nastawienie tych osób do ich pozycji w społeczeństwie (pracy zawodowej, aktywności lokalnej), co pozwoli im na uzyskanie umiejętności, kompetencje i kwalifikacje do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Obecnie BSSM z partnerami (PCPR Brzeg i Projektanci Kariery Dawid Seifert Opole) rozszerzy ofertę Klubu w celu świadczenia wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej m.in. dla osób z niepełnosprawnościami z terenu 8 gminach powiatu brzeskiego i namysłowskiego: Brzeg, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Lubsza, Skarbimierz, Namysłów i Wilków.
KIS poprzez nowe kompleksowe formy wsparcia i aktywizację wzmocni się kompetencje społeczno-zawodowe uczestników Klubu m.in. wykorzystując zdobyte już wcześniej  doświadczenia. Będą proponowane innowacyjne rozwiązania oceny predyspozycji zawodowej uczestników (system 4P), co ułatwi ich aktywizację.
Rozszerzenie działalności KIS BSSM, który jest jedynym Klubem integracji w powiecie brzeskim jest potrzebne w celu odnalezienia motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podniesienia kwalifikacji, znalezienia pracy, usamodzielniania poprzez wsparcie indywidualne i grupowe.
Zakres działalności: kursy/szkolenia/warsztaty, staże zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawno-obywatelskie, poradnictwo zawodowe (job coaching, mentor/tutor itp.), wsparcie trenera osób niepełnosprawnych, doradcy personalnego.
KIS pozwoli przygotować uczestników zajęć w Klubie do roli pracownika, przyczyni się do zmiany sytuacji tych osób, jak również członków ich rodzin (poprawa sytuacji materialnej, poprawa relacji z otoczeniem).
Rozwój KIS zakłada wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, integrację wokół aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rekrutacja odbędzie się na terenie 8 gmin w celu wyłonienia grupy 40 dorosłych osób (powyżej 18 roku życia) pozostających bez pracy, bezrobotnych, biernych zawodowo lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wykluczenia z powodu co najmniej jednej z przesłanek jak:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
d) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje  ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
e) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
f) osoby niesamodzielne;
g) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
h) osoby korzystające z PO PŻ.
Szczegółowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej przy BSSM w Brzegu zostanie upubliczniony niezwłocznie po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Chętni spełniający wyżej wymienione warunki mogą już się zgłaszać pod numerem telefonu
77 333 45 72 u pani Joanny Figas – kierownika KIS.

 

"Ogłoszenie o zamiarze zakupu BUSa"

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 08.02 Włączenie społeczne, RPO WO na lata 2014-2020

26 luty 2018


Tytuł projektu: „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”
Numer projektu: RPOP.08.02.00-16-0020/17
Zapytanie ofertowe z dnia 26 lutego 2018r na zakup i dostawę nowego samochodu typu BUS
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg
NIP: 7471619530
REGON: 531576625
kontakt: 77 3330569
e-mail: bssm1maja@wp.pl
osoba do kontaktów: Robert Hejman – prezes


III. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i
Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach
realizowanego projektu.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „zasadą konkurencyjności” poprzez:
1. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej zamawiającego http://www.wtz-bssmbrzeg.pl/kis;
2. Zebranie i ocenę ofert;
3. Wybór Wykonawcy;
4. Sporządzenie protokołu;
5. Poinformowanie Wykonawców/Oferentów o wynikach zapytania.


IV. DATA UPUBLICZNIENIA: 26.02.2018r.
LICZBA DNI SKŁADANIA OFERT: 18 dni
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.03.2018r. do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe - plik pdf - tutaj - 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta BUS. - tutaj -
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. - tutaj -
Załącznik m 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. - tutaj -
Załącznik nr 4 - szczegółowa oferta (dokument/specyfikacja techniczna) przedmiotów zamówienia zawierającą wszystkie parametry określone w zapytaniu ofertowym. - tutaj-

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2