Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM 

PROJEKTY UNIJNE:

 

> Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu
wraz z Partnerem Projektu
– Grodkowskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół
realizacje projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2

Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pn.

                

NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA
RPOP.08.02.00-16-0006/17

Wartość Projektu: 1.025.865,60 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 974.561,60 zł
Okres realizacji Projektu: wrzesień 2017 – październik 2019
Miejsce realizacji Projektu: Brzeg

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem głównym projektu jest dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych mieszkańców powiatu brzeskiego oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu będzie 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu brzeskiego, z tego 25 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i kandydatów na uczestników WTZ oraz  15 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, spełniających wymóg posiadania orzeczenia o:
- znacznym  stopniu niepełnosprawności
- niepełnosprawności intelektualnej bez względu na stopień niepełnosprawności
- niepełnosprawności sprzężonej (przynajmniej dwa kody w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności)  bez względu na stopień niepełnosprawności

W ramach projektu osoby niepełnosprawne zostaną objęte następującym wsparciem:
- specjalistycznym poradnictwem zawodowym, psychologicznym, psychospołecznym i prawnym w formie zajęć indywidualnych
- warsztatami wyjazdowymi z zapewnieniem noclegów, wyżywienia, transportu, spotkań grupowych ze specjalistami
- kursami lub szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe z certyfikatami ukończenia kursów lub szkoleń. Kursy lub szkolenia uwzględniać będą indywidualne oczekiwania uczestników projektu
- zajęciami rehabilitacyjnymi i wyjazdem na turnus rehabilitacyjny
- płatnymi, półrocznymi stażami u wybranych pracodawców ze wsparciem trenera pracy, refundacją kosztów dojazdu na staże odbywane poza miejscem zamieszkania uczestnika, badanami lekarskimi oraz stypendium stażowym
- zatrudnieniem u wybranych pracodawców z możliwością dofinansowania dla pracodawcy kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Informujemy jednocześnie, że trwa rekrutacja uczestników projektu.
Chęć udziału w projekcie można zgłaszać w BSSM  w Brzegu przy ul. 1-go Maja 2
Kontakt tel. 604 074 217
W załączeniu dokumenty rekrutacyjne:
1. Ankieta rekrutacyjna (plik do pobrania)
2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (plik do pobrania)
3. Informacja o projekcie w formacie PDF - tutaj -

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Doradztwa Socjalnego

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(RPO WO 2014-2020) - doradca socjalny plik PDF tutaj -

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Doradztwa Zawodowego

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO2014-2020) 
- doradca zawodowy plik PDF tutaj - 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Psychologiczna

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO
2014-2020) - usługi psychologiczne plik PDF tutaj - 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Radcy Prawnego

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO
2014-2020) - usługa Radcy Prawnego plik PDF tutaj -

OGŁASZENIE O NABÓRZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REHABILITANT
do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17 z dnia 16.04.2018:

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) - ogłoszenie o naborze - tutaj -

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 04.05.2018:
Usługa rehabilitacyjna do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) -w formacie PDF -  tutaj- 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCIBrzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na organizację warsztatu wyjazdowo-doradczego dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu  pn. „NOWE WYZWANIA - NOWE SZANSE”.Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 – Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164). Zapytanie ofertowe -  plik pdf - tutaj.
Formularz oferty - tutaj 

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na organizację kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu  pn. „NOWE WYZWANIA - NOWE SZANSE”.

> ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - plik PDF tutaj - 

> FORMULARZ OFERTY - plik PDF tutaj - 

 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 16.01.2019:
Usługa Trenera Pracy Osób Niepełnosprawnych
do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA”
RPOP.08.02.00-16-0006/17


Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(RPO WO 2014-2020)–  tutaj PLIK

> „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” (RPOP.08.01.00-16-0004/17)

                       


Szczegółowych informacji odnośne zakwalifikowania uprawnionych osób do wsparcia w ramach projektu udziela się w Biurze Projektu lub pod numerem telefonu: 783812535 u pani Marzeny Piech.Uprzejmie informujemy, że w ramach partnerstwa pomiędzy Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM z Brzegu (lider) i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z Brzegu (partner) w okresie od listopada 2017 do grudnia 2019r. realizowany jest projekt w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO woj. opolskiego na lata 2014-2020.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych wśród 50 dorosłych uczestników projektu (w tym 25 kobiet i 25 mężczyzn), które są osobami ubogimi i niesamodzielnymi, w tym również osobami niepełnosprawnymi. Projekt obejmie również 5 niepełnosprawnych dzieci powyżej 3 roku życia, które wymagają szczególnego wsparcia. W ramach projektu wsparcie otrzyma również grupa 15 wybranych opiekunów faktycznych.
Preferencja w naborze będą dla osób niepełnosprawnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych oraz dla osób osiągających niskie dochody.
Regulamin Rekrutacji oraz Załączniki niezbędne do rekrutacji uprawnionych osób znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia i są do pobrania:
- REGULAMIN REKRUTACJI 8.1_2 - TUTAJ
- Zal 1a Ankieta dla osób niesamodzielnych_ONN - TUTAJ
- Zal 1b Ankieta dla osób niesamodzielnych_DZIECKO - TUTAJ
- Zal 1 c Ankieta dla osób niesamodzielnych_OPIEKUN - TUTAJ
- Zal 2 Formularz rekrutacyjny_deklaracja_8.1 - TUTAJ
- Zal 3 Zał nr 7 Wzór oswiadczenia UP - TUTAJ
W związku z powyższym informujemy, że do dnia 05 stycznia 2018r. prowadzimy proces rekrutacji osób uprawnionych, które mieszkają na terenie powiatu brzeskiego woj. opolskiego i są:
a) osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, na niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (wg zaleceń skali Bathel)
lub pełnią rolę
b) opiekunów faktycznych dla tych osób niesamodzielnych .
Wyżej wymienione osoby będą zakwalifikowane do projektu, gdy obligatoryjnie złożą wymagane i prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne – tj. Załączniki nr 1a, 1b, 1c w zależności od statusu osoby - oraz w dalszej kolejności zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie. O decyzji Komisji zostaną poinformowani telefonicznie osoby zakwalifikowane do projektu lub zostanie udzielona informacja o nie zakwalifikowaniu się do projektu.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
a) opieka opiekuńcza i specjalistyczna dla niesamodzielnych uczestników projektu,
b) szkolenie/doradztwo dla opiekunów faktycznych,
c) rehabilitacja dla uczestników projektu w ramach usług specjalistycznych,
d) wypożyczalnia sprzęt rehabilitacyjnego dla uczestników projektu i opiekunów faktycznych,
e) indywidualny transport dla niesamodzielnych uczestników projektu,
f) usługi psychologa.
Dla uczestników projektu określi się ścieżkę wsparcia określającą zakres i harmonogram usług opiekuńczych i specjalistycznych.
W ramach projektu zakłada się następujące formy wsparcia dla niesamodzielnych osób dorosłych i dzieci: wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i niezbędnego sprzętu pielęgnacyjnego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi asystenckie dla osoby niepełnosprawnej, poradnictwo psychologiczne, działania wspierające aktywność edukacyjną – społeczną – kulturalną oraz w uzasadnionych przypadkach likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Dla opiekunów osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zaplanowane są: warsztaty i poradnictwo psychologiczne.

1)jest to osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

> Ogłoszenie z dnia 07/11/2017


Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017r na realizację usług asystenta osób niepełnosprawnych dla osób niesamodzielnych (dorosłych i dzieci) w ramach projektu BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia.
- plik PDF tutaj - 

 - „Zakup usług asystenta osób niepełnosprawnych dla osób niesamodzielnych (dorosłych i dzieci) zamieszkujących teren powiatu brzeskiego” - plik PDF tutaj -

- WYKAZ DOŚWIADCZENIA I ZREALIZOWANYCH USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- plik PDF tutaj - 

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - plik PDF tutaj - 

- OŚWIADCZENIE  o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - plik PDF tutaj - 

> Ogłoszenie 01/11/2017 z 09.10.2017r. w sprawie wstępnego naboru specjalistów do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W sprawie wstępnego naboru specjalistów do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego w ramach Działania 8.01 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poszukuje wykwalifikowanych osób, które zgodnie z niniejszym ogłoszeniem mogą świadczyć usługi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Powiatu Brzeskiego zgodnie z Art. 50 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (art. 17 pkt. 11 Ustawy o pomocy społecznej – tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w celu świadczenia usług w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem m.in.:
- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych np.: zakupy w tym żywności, przygotowanie/dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, utrzymywanie porządku i czystości, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym urzędowych, świadczeń zdrowotnych, gospodarka czasem wolnym, pomoc przy przemieszczaniu się);
- opieka higieniczną związana z utrzymaniem higieny osobistej, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej i pościeli, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
- pielęgnację zaleconą przez lekarza;
- zapewnienie kontaktów z lokalnym otoczeniem.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym m.in.:
- usługi opiekuńcze wyżej wymienione;
- pielęgnację osoby niepełnosprawnej jako wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;
- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
- w uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków;
- pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymaniu higieny;
- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacji;
- rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.04r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub fizjoterapii;
- współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego, edukacyjno-terapeutycznego w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Zakres ww. usług będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą niepełnosprawną.
Wymogi formalne wynikające z Rozporządzenia MPiPS z 22.09.05 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, posiadane zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Specjaliści muszą spełniać określone kwalifikacje zawodowe i etyczne, charakteryzować się empatią w stosunku do podopiecznych i wykazywać się pozytywnym stosunkiem do nich.
Każda z zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie opiekun/ka będzie miał/a przypisaną określoną grupę osób niepełnosprawnych, którymi się będzie zajmował/a.
Ich praca będzie indywidualnie dokumentowana w formie papierowej/elektronicznej z zakresem: wykaz czynności opiekuńczych sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze; indywidualny plan wsparcia i pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziennik czynności opiekuńczych. Praca ta będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.
Okres pracy w ramach umowy zlecenia w okresie 22 miesięcy od grudnia 2017 do końca września 2019.
Ze względu na procedury związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków publicznych (Unii Europejskiej i budżetu Państwa) niniejsze zapytanie ma charakter sondażowy i ma służyć oszacowaniu ostatecznego zapytania, które zostanie złożone po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w okresie późniejszym (przewidywany termin przełom listopada – grudnia 2017r.) na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wstępne oferty można składać w okresie do 17 listopada 2017r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia:

Brzeg ul. 1-go Maja 2 lub pocztą elektroniczną na adres: bssm1maja@wp.pl wypełniając dołączony formularz, poniżej w linku.

Czytaj więcej ...

>„Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych” 

(nr POWR.02.06.00-00-0024/16) realizowanego w ramach: Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, PO WER 2014 - 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizują określone zadania. Monitoring oraz kontrola urzędów na terenie województwa opolskiego pod kątem odpowiedniego przystosowania i umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowania obiektów użyteczności publicznej. Poprawność wykonanych zaleceń oraz utrwalenie konieczności likwidacji barier architektonicznych.

- zał Nr 1 -Informacja na temat. - tutaj - 
- zał Nr 2 - Ankieta do programu. - tutaj - 
- zał Nr 3 - Gminy woj opolskiego. - tutaj - 
- zał Nr 4 - Szczegółowy harmonogram. - tutaj - 
- zał Nr 5 - Informacja na temat stanu. - tutaj - 
- zał Nr 6 - Pismo przewodnie.  - tutaj -

- Zał Nr 7 - Pismo przewodnie 2 - tutaj -

1. Celem głównym

projektu jest zwiększenie obszaru przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie dostępności do instytucji rządowych i samorządowych dla tych osób poprzez dokonanie przeglądu i analizy realizowanych zadań przez 55 wybranych jednostek administracji samorządowej i rządowej z terenu województwa opolskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

2. Planowane efekty


a) wdrażanie postanowień Konwencji w ramach realizowanych przez wybrane do projektu instytucje zadań
b) wdrażanie postanowień Konwencji w ramach polityk publicznych
c) poprawa dostępności obiektów wybranych do projektu instytucji dla osób niepełnosprawnych

3. WartośĆ projektu: 1.665.000 zł

Galeria zdjęć - tutaj 

Adres e-mail do kontaktów w sprawie projektu:

monitopolskie@gmail.com

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się również w bazie konkurencyjności - tutaj   

Projekty zakończone:

> "Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg”

Okres realizacji 12.2013r. – 05.2015roku. Opis - Projekt realizujemy w ramach konkursu DWF_5.4.2_11_2013 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie”, Działanie 5.4„Rozwój potencjału III sektora”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego”. (KSI nr POKL.05.04.02-00-G24/13)

> „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej powiatu brzeskiego” .

Okres realizacji 12.2013r. – 06.2015roku. Opis - Projekt realizujemy w ramach konkursu DWF_5.4.2_11_2013 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie”, Działanie 5.4„Rozwój potencjału III sektora”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego”. (KSI nr POKL.05.04.02-00-G23/13)

>  "Wykorzystaj z nami swoją szansę" .

Okres realizacji  Od 2013 do 2015 roku. Opis - POKL.06.01.01-16-49/12

>  „Promocja integracji społecznej” KSI nr POKL.07.04.00-16-013/12.

Okres realizacji Od 2013 do 2015 roku. Opis - 1/POKL/7.4/2012 „Niepełnosprawni na rynku pracy”

>  „Promocja integracji społecznej” 1/POKL/7.2/2012 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji Od 2013 do 2015 roku. Opis -  Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. POKL.07.02.01-16-048/08

> „ Twój krok do lepszego jutra”  POKL.07.02.01-16-032/12-01.

Okres realizacji od (m-c/rok) do (m-c/rok) 01.2013  - 12. 2014 roku. Opis - działania środowiskowe. Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL.07.02.01-16-032/12-01

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2