Głównym celem stowarzyszenia jest zrzeszanie się osób z SM i innymi chorobami neurologicznymi oraz aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. Ponadto służy wyzwalaniu inicjatyw osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, aby osiągnęły optymalny poziom funkcjonowania w społeczeństwie. Przede wszystkim chodzi o wyciągnięcie ludzi chorych z domu i przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości i osamotnienia. Od grudnia 2005 roku Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej  dla osób niepełnosprawnych z wszechstronną rehabilitacją.


"Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa,
to dar, który każdemu z nas może być odebrany.
Pozwólmy, więc niepełnosprawnym włączyć się w nasze życie.
Chcielibyśmy dać im pewność że jesteśmy jednością…"
Richard von  Weizsacker

Obszary działań:


- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
- Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
- Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Nauka, kultura, ekologia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Bezpieczeństwo publiczne
- Ratownictwo i ochrona ludności

 

Kontakt e -mail:

bssm1maja@wp.pl

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2