Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM 

PROJEKTY UNIJNE:

 

>>>„BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia – edycja 2”(RPOP.08.01.00-16-0048/20)

- Brzeg 03 sierpnia 2020r.

Uprzejmie informujemy, że Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w okresie od lipca 2020 do maja 2022r. realizuje nowy projekt w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO woj. opolskiego na lata 2014-2020.
Udział w projekcie jest bezpłatny. - info o projekcie w pliku PDF tutaj - 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych wśród 50 dorosłych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 25 kobiet i 25 mężczyzn).
Projekt obejmie również 15 wybranych opiekunów faktycznych.
Preferencja w naborze będą dla osób niepełnosprawnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych oraz dla osób osiągających niskie dochody – szczegóły w Regulaminie Rekrutacji oraz Ankietach i Formularzu rekrutacyjny.
Regulamin Rekrutacji oraz Załączniki niezbędne do rekrutacji uprawnionych osób znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia i są do pobrania:
- REGULAMIN REKRUTACJI 8.1_2020 - plik PDF tutaj -
- Zal 1a Ankieta dla osób niesamodzielnych_ONN_8.1_2020 - plik PDF tutaj -
- Zal 1b Ankieta dla osób niesamodzielnych_OPIEKUN_8.1_2020 - plik PDF tutaj -
- Zal 2 Formularz rekrutacyjny_deklaracja_8.1_2020 - plik PDF tutaj -
- Zal 3 Zał nr 7 Wzór oświadczenia UP_8.1_2020 - plik PDF tutaj -
- Zal 4 Potwierdzenie prawdziwości danych_8.1 BSSM_2020 - plik PDF tutaj -
W związku z powyższym informujemy, że do dnia 31 sierpnia 2020r. prowadzimy proces rekrutacji osób uprawnionych, które mieszkają na terenie powiatu brzeskiego woj. opolskiego i są:
a) osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, na niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (wg zaleceń skali Bathel)
oraz
b) opiekunów faktycznych dla tych osób niesamodzielnych, tj. osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Wyżej wymienione osoby będą zakwalifikowane do projektu, gdy obligatoryjnie złożą wymagane i prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne – tj. Załączniki nr: 1a lub 1b, 2, 3 i 4 w zależności od statusu osoby - oraz w dalszej kolejności zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie. O decyzji Komisji zostaną poinformowani telefonicznie osoby zakwalifikowane do projektu lub zostanie udzielona informacja o niezakwalifikowaniu się do projektu.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
a) usługa opiekuńcza i specjalistyczna usługa opiekuńcza dla niesamodzielnych uczestników projektu,
b) szkolenie/doradztwo dla opiekunów faktycznych,
c) wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
d) wypożyczalnia sprzęt rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,
e) indywidualny transport dla niesamodzielnych uczestników projektu,
f) usługi psychologa,
g) możliwość skorzystania z dziennej formy opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
h) porad dietetyka,
i) udział w Centrum Opieki Popołudniowej – wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych.
Dla uczestników projektu określi się ścieżkę wsparcia określającą zakres i harmonogram usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Szczegółowych informacji odnośne zakwalifikowania uprawnionych osób do wsparcia w ramach projektu udziela się w Biurze Projektu – Brzeg ul. 1 Maja 2 lub pod numerem telefonu: 601166420 - pani Joanna Figas.

>>>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM jest partnerem w realizacji projektu o nr: POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 i tytule:

Przed 30-tką, bez pracy i szkoły?

Projekt rozwoju zawodowego na Opolszczyźnie dla Ciebie!
W partnerstwie z Projektantami Kariery Dawid Seifert Opole realizujemy projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji 58 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących województwo opolskie, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 do 31 stycznia 2021.
Projekt skierowany jest do osób:
• w wieku 15-29 lat
• zamieszkujących w woj. opolskim
• które w okresie do 2 lat:
o opuściły pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii lub specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze,
o zakończyły naukę w szkole specjalnej,
o matki przebywające w domach samotnej matki,
o opuściły zakład karny/areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,
o opuściły zakłady pracy chronionej,
o imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci,
o odchodzą z rolnictwa i ich rodziny,
o są zatrudnione na umowach krótko-terminowych lub pracują w ramach umów cywilno-prawnych.
Preferowane są osoby:
• bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu - tzw. młodzież NEET (minimum 48 osób),
• niepełnosprawne (minimum 15 osób).
Uczestnicy projektu wezmą udział w:
• Indywidualnej diagnozie zawodowej, na którą składa się wywiad standaryzowany, narzędzia psychometryczne oraz przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych (4 godz.),
• Indywidualnym doradztwie zawodowym w zakresie identyfikacji potrzeb, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, przygotowanie/aktualizacja IPD, planowania rozwoju kariery zawodowej oraz dobrania odpowiedniej formy wsparcia, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych (6 godz.),
• Indywidualnym poradnictwie psychologicznym w zakresie treningu motywacji oraz diagnozowania możliwości w zakresie ścieżki aktywizacji zawodowej (4 godz.),
• Szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje dla 29 osób lub szkoleniach podnoszących kompetencje dla 29 osób, ze stypendium szkoleniowym w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych (przy szkoleniach trwających 150 godzin),
• Kompleksowym i indywidualnym pośrednictwie pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
• 3 miesięcznych stażach zawodowych dla 29 osób (w tym. min. 8 os. niepełnosprawnych), ze stypendium stażowym w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.
Dodatkowo w ramach projektu oferujemy:
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz spotkania ze specjalistą ds. diagnozy, doradcą zawodowym i psychologiem
• usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym
• refundację kosztów opieki dla osób, które są opiekunami osób niepełnosprawnych i zależnych przez okres trwania szkolenia i stażu
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 1 października 2019 do 31 stycznia 2020 r. Zobacz tutaj.

W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia i przesłanie ich skanu lub zdjęcia na adres

projekty@projektancikariery.pl lub dostarczenie ich do naszego biura na adres ul. Drzymały 20/1, 45-342 Opole.


Więcej informacji dostępne jest pod numerem telefonu: +48 694 444 656 lub mailem: projekty@projektancikariery.pl
Strona internetowa projektu: Projektanci kariery.

 

>>> Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu
wraz z Partnerem Projektu
– Grodkowskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół
realizacje projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2

Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pn.

                

NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA
RPOP.08.02.00-16-0006/17

Wartość Projektu: 1.025.865,60 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 974.561,60 zł
Okres realizacji Projektu: wrzesień 2017 – październik 2019
Miejsce realizacji Projektu: Brzeg

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem głównym projektu jest dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych mieszkańców powiatu brzeskiego oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu będzie 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu brzeskiego, z tego 25 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i kandydatów na uczestników WTZ oraz  15 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, spełniających wymóg posiadania orzeczenia o:
- znacznym  stopniu niepełnosprawności
- niepełnosprawności intelektualnej bez względu na stopień niepełnosprawności
- niepełnosprawności sprzężonej (przynajmniej dwa kody w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności)  bez względu na stopień niepełnosprawności

W ramach projektu osoby niepełnosprawne zostaną objęte następującym wsparciem:
- specjalistycznym poradnictwem zawodowym, psychologicznym, psychospołecznym i prawnym w formie zajęć indywidualnych
- warsztatami wyjazdowymi z zapewnieniem noclegów, wyżywienia, transportu, spotkań grupowych ze specjalistami
- kursami lub szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe z certyfikatami ukończenia kursów lub szkoleń. Kursy lub szkolenia uwzględniać będą indywidualne oczekiwania uczestników projektu
- zajęciami rehabilitacyjnymi i wyjazdem na turnus rehabilitacyjny
- płatnymi, półrocznymi stażami u wybranych pracodawców ze wsparciem trenera pracy, refundacją kosztów dojazdu na staże odbywane poza miejscem zamieszkania uczestnika, badanami lekarskimi oraz stypendium stażowym
- zatrudnieniem u wybranych pracodawców z możliwością dofinansowania dla pracodawcy kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Informujemy jednocześnie, że trwa rekrutacja uczestników projektu.
Chęć udziału w projekcie można zgłaszać w BSSM  w Brzegu przy ul. 1-go Maja 2
Kontakt tel. 604 074 217
W załączeniu dokumenty rekrutacyjne:
1. Ankieta rekrutacyjna (plik do pobrania)
2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (plik do pobrania)
3. Informacja o projekcie w formacie PDF - tutaj -

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Doradztwa Socjalnego

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(RPO WO 2014-2020) - doradca socjalny plik PDF tutaj -

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Doradztwa Zawodowego

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO2014-2020) 
- doradca zawodowy plik PDF tutaj - 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Psychologiczna

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO
2014-2020) - usługi psychologiczne plik PDF tutaj - 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 03.04.2018:
Usługa Radcy Prawnego

do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w
ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO
2014-2020) - usługa Radcy Prawnego plik PDF tutaj -

OGŁASZENIE O NABÓRZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REHABILITANT
do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17 z dnia 16.04.2018:

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) - ogłoszenie o naborze - tutaj -

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 04.05.2018:
Usługa rehabilitacyjna do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA” RPOP.08.02.00-16-0006/17 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) -w formacie PDF -  tutaj- 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCIBrzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na organizację warsztatu wyjazdowo-doradczego dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu  pn. „NOWE WYZWANIA - NOWE SZANSE”.Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 – Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164). Zapytanie ofertowe -  plik pdf - tutaj.
Formularz oferty - tutaj 

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania na organizację kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu  pn. „NOWE WYZWANIA - NOWE SZANSE”.

> ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - plik PDF tutaj - 

> FORMULARZ OFERTY - plik PDF tutaj - 

 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 16.01.2019:
Usługa Trenera Pracy Osób Niepełnosprawnych
do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA”
RPOP.08.02.00-16-0006/17


>>>Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(RPO WO 2014-2020)–  tutaj PLIK

 

>>>Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 04.09.2019 na Usługa BHP  do projektu „NOWE SZANSE – NOWE WYZWANIA" RPOP.08.02.00-16-0006/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.2 Włączenie Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) - plik PDF Tutaj 

 

> „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” (RPOP.08.01.00-16-0004/17)

                       

Ogłoszenie z dnia 19.11.2019

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku nr 2/2019 z dnia 19.11.2019r.;


Usługa w postaci:
>>Dostarczenia fabrycznie nowy sprzętów rehabilitacyjnych w przedmiocie zamówienia w celu użycia ich na potrzeby uczestników projektu „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia”, nr: RPOP.08.01.00-16-0004/17.
Zamawiający (beneficjent) - dane zamawiającego:
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z Brzegu
ul. 1-go Maja 2
49-300 Brzeg
Osoba do kontaktu: Edyta Kozłowska, tel. 536963999
Beneficjent projektu „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi dostawy.

Plik zapytania w formacie PDF - tutaj.

Ogłoszenie z dnia 18.11.2019 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku nr 1/2019 z dnia 18.11.2019r.;

Usługa w postaci:
>> Dostarczenia fabrycznie nowych materiałów pielęgnacyjnych i sprzętów wymienionych w przedmiocie zamówienia w celu użycia ich na potrzeby uczestników projektu „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia”, nr: RPOP.08.01.00-16-0004/17.
Zamawiający (beneficjent) - dane zamawiającego:
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z Brzegu
ul. 1-go Maja 2
49-300 Brzeg
Osoba do kontaktu: Edyta Kozłowska, tel. 536963999
Beneficjent projektu „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi dostawy. 

Plik zapytania w formacie PDF - tutaj.
 

        Szczegółowych informacji odnośne zakwalifikowania uprawnionych osób do wsparcia w ramach projektu udziela się w Biurze Projektu lub pod numerem telefonu: 783812535 u pani Marzeny Piech.Uprzejmie informujemy, że w ramach partnerstwa pomiędzy Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM z Brzegu (lider) i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z Brzegu (partner) w okresie od listopada 2017 do grudnia 2019r. realizowany jest projekt w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO woj. opolskiego na lata 2014-2020.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych wśród 50 dorosłych uczestników projektu (w tym 25 kobiet i 25 mężczyzn), które są osobami ubogimi i niesamodzielnymi, w tym również osobami niepełnosprawnymi. Projekt obejmie również 5 niepełnosprawnych dzieci powyżej 3 roku życia, które wymagają szczególnego wsparcia. W ramach projektu wsparcie otrzyma również grupa 15 wybranych opiekunów faktycznych.
Preferencja w naborze będą dla osób niepełnosprawnych żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych oraz dla osób osiągających niskie dochody.
Regulamin Rekrutacji oraz Załączniki niezbędne do rekrutacji uprawnionych osób znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia i są do pobrania:
- REGULAMIN REKRUTACJI 8.1_2 - TUTAJ
- Zal 1a Ankieta dla osób niesamodzielnych_ONN - TUTAJ
- Zal 1b Ankieta dla osób niesamodzielnych_DZIECKO - TUTAJ
- Zal 1 c Ankieta dla osób niesamodzielnych_OPIEKUN - TUTAJ
- Zal 2 Formularz rekrutacyjny_deklaracja_8.1 - TUTAJ
- Zal 3 Zał nr 7 Wzór oswiadczenia UP - TUTAJ
W związku z powyższym informujemy, że do dnia 05 stycznia 2018r. prowadzimy proces rekrutacji osób uprawnionych, które mieszkają na terenie powiatu brzeskiego woj. opolskiego i są:
a) osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, na niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (wg zaleceń skali Bathel)
lub pełnią rolę
b) opiekunów faktycznych dla tych osób niesamodzielnych .
Wyżej wymienione osoby będą zakwalifikowane do projektu, gdy obligatoryjnie złożą wymagane i prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne – tj. Załączniki nr 1a, 1b, 1c w zależności od statusu osoby - oraz w dalszej kolejności zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie. O decyzji Komisji zostaną poinformowani telefonicznie osoby zakwalifikowane do projektu lub zostanie udzielona informacja o nie zakwalifikowaniu się do projektu.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
a) opieka opiekuńcza i specjalistyczna dla niesamodzielnych uczestników projektu,
b) szkolenie/doradztwo dla opiekunów faktycznych,
c) rehabilitacja dla uczestników projektu w ramach usług specjalistycznych,
d) wypożyczalnia sprzęt rehabilitacyjnego dla uczestników projektu i opiekunów faktycznych,
e) indywidualny transport dla niesamodzielnych uczestników projektu,
f) usługi psychologa.
Dla uczestników projektu określi się ścieżkę wsparcia określającą zakres i harmonogram usług opiekuńczych i specjalistycznych.
W ramach projektu zakłada się następujące formy wsparcia dla niesamodzielnych osób dorosłych i dzieci: wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i niezbędnego sprzętu pielęgnacyjnego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi asystenckie dla osoby niepełnosprawnej, poradnictwo psychologiczne, działania wspierające aktywność edukacyjną – społeczną – kulturalną oraz w uzasadnionych przypadkach likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Dla opiekunów osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zaplanowane są: warsztaty i poradnictwo psychologiczne.

1)jest to osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

> Ogłoszenie z dnia 07/11/2017


Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017r na realizację usług asystenta osób niepełnosprawnych dla osób niesamodzielnych (dorosłych i dzieci) w ramach projektu BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia.
- plik PDF tutaj - 

 - „Zakup usług asystenta osób niepełnosprawnych dla osób niesamodzielnych (dorosłych i dzieci) zamieszkujących teren powiatu brzeskiego” - plik PDF tutaj -

- WYKAZ DOŚWIADCZENIA I ZREALIZOWANYCH USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- plik PDF tutaj - 

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - plik PDF tutaj - 

- OŚWIADCZENIE  o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - plik PDF tutaj - 

> Ogłoszenie 01/11/2017 z 09.10.2017r. w sprawie wstępnego naboru specjalistów do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W sprawie wstępnego naboru specjalistów do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego w ramach Działania 8.01 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poszukuje wykwalifikowanych osób, które zgodnie z niniejszym ogłoszeniem mogą świadczyć usługi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Powiatu Brzeskiego zgodnie z Art. 50 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (art. 17 pkt. 11 Ustawy o pomocy społecznej – tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w celu świadczenia usług w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osoby, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem m.in.:
- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych np.: zakupy w tym żywności, przygotowanie/dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, utrzymywanie porządku i czystości, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym urzędowych, świadczeń zdrowotnych, gospodarka czasem wolnym, pomoc przy przemieszczaniu się);
- opieka higieniczną związana z utrzymaniem higieny osobistej, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej i pościeli, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
- pielęgnację zaleconą przez lekarza;
- zapewnienie kontaktów z lokalnym otoczeniem.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym m.in.:
- usługi opiekuńcze wyżej wymienione;
- pielęgnację osoby niepełnosprawnej jako wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;
- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;
- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
- w uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków;
- pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymaniu higieny;
- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacji;
- rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.04r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub fizjoterapii;
- współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego, edukacyjno-terapeutycznego w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Zakres ww. usług będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą niepełnosprawną.
Wymogi formalne wynikające z Rozporządzenia MPiPS z 22.09.05 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, posiadane zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Specjaliści muszą spełniać określone kwalifikacje zawodowe i etyczne, charakteryzować się empatią w stosunku do podopiecznych i wykazywać się pozytywnym stosunkiem do nich.
Każda z zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie opiekun/ka będzie miał/a przypisaną określoną grupę osób niepełnosprawnych, którymi się będzie zajmował/a.
Ich praca będzie indywidualnie dokumentowana w formie papierowej/elektronicznej z zakresem: wykaz czynności opiekuńczych sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze; indywidualny plan wsparcia i pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziennik czynności opiekuńczych. Praca ta będzie podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.
Okres pracy w ramach umowy zlecenia w okresie 22 miesięcy od grudnia 2017 do końca września 2019.
Ze względu na procedury związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków publicznych (Unii Europejskiej i budżetu Państwa) niniejsze zapytanie ma charakter sondażowy i ma służyć oszacowaniu ostatecznego zapytania, które zostanie złożone po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w okresie późniejszym (przewidywany termin przełom listopada – grudnia 2017r.) na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wstępne oferty można składać w okresie do 17 listopada 2017r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia:

Brzeg ul. 1-go Maja 2 lub pocztą elektroniczną na adres: bssm1maja@wp.pl wypełniając dołączony formularz, poniżej w linku.

Czytaj więcej ...

>„Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych” 

(nr POWR.02.06.00-00-0024/16) realizowanego w ramach: Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, PO WER 2014 - 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizują określone zadania. Monitoring oraz kontrola urzędów na terenie województwa opolskiego pod kątem odpowiedniego przystosowania i umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowania obiektów użyteczności publicznej. Poprawność wykonanych zaleceń oraz utrwalenie konieczności likwidacji barier architektonicznych.

- zał Nr 1 -Informacja na temat. - tutaj - 
- zał Nr 2 - Ankieta do programu. - tutaj - 
- zał Nr 3 - Gminy woj opolskiego. - tutaj - 
- zał Nr 4 - Szczegółowy harmonogram. - tutaj - 
- zał Nr 5 - Informacja na temat stanu. - tutaj - 
- zał Nr 6 - Pismo przewodnie.  - tutaj -

- Zał Nr 7 - Pismo przewodnie 2 - tutaj -

1. Celem głównym

projektu jest zwiększenie obszaru przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie dostępności do instytucji rządowych i samorządowych dla tych osób poprzez dokonanie przeglądu i analizy realizowanych zadań przez 55 wybranych jednostek administracji samorządowej i rządowej z terenu województwa opolskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

2. Planowane efekty


a) wdrażanie postanowień Konwencji w ramach realizowanych przez wybrane do projektu instytucje zadań
b) wdrażanie postanowień Konwencji w ramach polityk publicznych
c) poprawa dostępności obiektów wybranych do projektu instytucji dla osób niepełnosprawnych

3. WartośĆ projektu: 1.665.000 zł

Adres e-mail do kontaktów w sprawie projektu:

monitopolskie@gmail.com

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się również w bazie konkurencyjności - tutaj 

 

RAPORT WSTĘPNY Z MONITORINGU POWIATU BRZESKIEGO
w zakresie realizacji
Konwencji (ONZ) o prawach osób niepełnosprawnych 

przygotowany w ramach projektu:
Monitorujemy opolskie urzędy,
aby poprawić dostęp do nich osobom niepełnosprawnym

BRZEG 2018

INFORMACJE O MONITORINGU

1. Nazwa instytucji monitorowanej: POWIAT BRZESKI
Jednostki organizacyjne objęte monitoringiem:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie,
3.  I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu,
4. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu,
5. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
7. Starostwo Powiatowe w Brzegu,
8. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu,
9. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Godkowie,
10. Komenda Powiatowa Policji w Brzegu,
11. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu ,
12. Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie,
13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu.

2. Cel główny monitoringu:
Zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej – powiatu brzeskiego – do wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania.

3. Obszary monitoringu
Obszary monitoringu zostały dobrane zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w Metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierająca minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu. Zakres monitoringu uwzględnia dwie kategorie obszarów – dostępność fizyczną obiektów oraz pozostałe obszary – „miękkie”, które objęły katalog kwestii obligatoryjnych oraz dodatkowych (fakultatywnych).
Monitoring dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych uwzględnia 88 wymagań zdefiniowanych w Metodologii prowadzenia monitoringu… Część niespełnionych wymagań została ujęta jako rekomendacje, stanowiące pakiet działań możliwych do podjęcia, aby zredukować zaobserwowane braki. W procesie konsultowania rekomendacji z ich adresatem – powiatem brzeskim (w tym z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi powiatu), dokonano ich kategoryzacji zgodnie z metodą MoSCoW. Rekomendacje oceniono także pod kątem sposobu ich wykorzystania przez instytucję. Zestawienie deficytów oraz rekomendacji ujęto w Raporcie cząstkowym – dostępności obiektów.

Raport w wersji PDF - tutaj.

 

RAPORT CZĄSTKOWY

MONITORINGU DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW (BUDYNKÓW) UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE BRZESKIM

Raport cząstkowy monitoringu dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Brzeskim obejmuje dwie kategorie danych. W pierwszej kolejności zamieszczono zestawienie zbiorcze danych (w formie wykresu) wskazujących liczbę wymagań zrealizowanych, wymagań niezrealizowanych oraz takich, które nie są w przypadku poszczególnych obiektów adekwatne – czyli np. ze względu na funkcje obiektu czy uwarunkowania architektoniczne i/lub przestrzenne niektórych rozwiązań brakuje (np. brak toalety dla osób niepełnosprawnych czy brak windy), co determinowało ocenę „nie dotyczy”. W dalszej kolejności, w Raporcie, zamieszczono szczegółowe zestawienie wymagań, które w przypadku analizowanych obiektów nie zostały dotychczas spełnione (prezentacja tabelaryczna). Część niespełnionych wymagań została ujęta jako rekomendacje, stanowiące pakiet działań możliwych do podjęcia, aby zredukować zaobserwowane deficyty. Rekomendacje stanowią trzeci pakiet informacji zawartych w niniejszym Raporcie. W procesie konsultowania rekomendacji z ich adresatem – Powiatem Brzeskim (w tym z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy), dokonano ich rangowania zgodnie z metodą MoSCoW. Rekomendacje obejmują także informacje dotyczące sposobu ich wykorzystania przez instytucję.
Wymagania dostępności obiektów, zostały zdefiniowane w opracowaniu pn. Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierająca minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu. Zgodnie ze wskazaną metodologią w procesie prowadzonego monitoringu zastosowano 88 wymagań pozwalających dokonać oceny dostępności.
Niniejszy Raport obejmuje zestawienie 13 obiektów. Każdy obiekt został opisany z uwzględnieniem ogólnych danych dotyczących realizacji wymagań dostępności, zestawienia deficytów oraz zestawienia rekomendacji dla obiektu. Uwzględnione obiekty to:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie,
3.  I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu,
4. Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu,
5. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
7. Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz siedziby służb zespolonych,
8.  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu,
9.  Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Godkowie,
10.  Komenda Powiatowa Policji w Brzegu,
11.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu ,
12. Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie,
13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu.

Raport w wersji PDF - tutaj.

Raport ze zrealizowanych zadań 

Realizacja zadań w ramach projektu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” (nazywany dalej projektem) prowadzonego przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM we współpracy z partnerem Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” z Lewina Brzeskiego składała się z wielu etapów.
Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2017 roku od doboru zgodnie z procedurami, instytucji do badań monitoringowych i nawiązanie z nim roboczego kontaktu celem uzyskania zgody na udział w projekcie. Zadanie to realizował ZOE. W pierwszej fazie zgodnie z „metodologią projektu” przeprowadzono analizę typowanych jednostek pod kątek funkcjonujących na ich terenie podmiotów użyteczności publicznej z zakresu oświaty, pomocy społecznej, kultury sportu, rekreacji, rynku pracy. Następnie zgodnie z procedurą dokonano wyboru jednostek. Do wybranych jednostek zostały wysłane pisma wyjaśniające istotę projektu oraz zapraszające do współpracy, nawiązano kontakt telefoniczny oraz mailowy a następnie uzyskano zgody na współpracę. We wszystkich jednostkach na tym etapie projektu wyznaczono osoby do kontaktu z przedstawicielami projektu. Najczęściej byli to sekretarze jednostek samorządowych lub szefowie lokalnych jednostek pomocy społecznej. 

Pełny raport - tutaj w wersji PDF.

RAPORT ZBIORCZY Z MONITORINGU DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
I RZĄDOWEJ, Z TERENU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, W ZAKRESIE REALIZACJI KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zespół Monitorujący przedstawia raport zbiorczy będący podsumowaniem projektu ,,Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych” (umowa nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16), zrealizowany w ramach działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie niniejsze było realizowane w ramach konkursu wojewódzkiego "Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami", zleconego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przy udziale Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem badania było Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM wraz Partnerem Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" z Lewina Brzeskiego. Raport w wersji PDF - tutaj. 

 

SPRAWOZDANIE/PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WERYFIKACYJNYCH W RAMACH ZDANIA 3 KATEGORIA 14 PROJEKTU BSSM POD NAZWĄ
,, MONITORUJEMY OPOLSKIE URZĘDY ABY PORAWIĆ DOSTĘP DO NICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 


Spółdzielnia Socjalna ,, Jedynka” w Brzegu oraz Spółdzielnia PROFES ramach zadania przeprowadziła w ramach spotkań monitorujących powtórną weryfikację  38 jednostek biorących udział w projekcie, w których przebadano łącznie 195 obiektów. - Sprawozdanie - tutaj. 

 

ZESTAWIENIE WYKORZYSATNIA REKOMENDACJI W BADANIACH
DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zestawienie w pliku PDF - tutaj. 

ZESTAWIENIE WYKORZYSTANIA REKOMENDACJI W CZASIE TRWANIA PROJEKTU
W POSCZEGÓLNYCH JEDNOSTAKACH

Zestawienie w pliku PDF - tutaj.

Projekty zakończone:

> "Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg”

Okres realizacji 12.2013r. – 05.2015roku. Opis - Projekt realizujemy w ramach konkursu DWF_5.4.2_11_2013 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie”, Działanie 5.4„Rozwój potencjału III sektora”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego”. (KSI nr POKL.05.04.02-00-G24/13)

> „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej powiatu brzeskiego” .

Okres realizacji 12.2013r. – 06.2015roku. Opis - Projekt realizujemy w ramach konkursu DWF_5.4.2_11_2013 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie”, Działanie 5.4„Rozwój potencjału III sektora”, Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego”. (KSI nr POKL.05.04.02-00-G23/13)

>  "Wykorzystaj z nami swoją szansę" .

Okres realizacji  Od 2013 do 2015 roku. Opis - POKL.06.01.01-16-49/12

>  „Promocja integracji społecznej” KSI nr POKL.07.04.00-16-013/12.

Okres realizacji Od 2013 do 2015 roku. Opis - 1/POKL/7.4/2012 „Niepełnosprawni na rynku pracy”

>  „Promocja integracji społecznej” 1/POKL/7.2/2012 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji Od 2013 do 2015 roku. Opis -  Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. POKL.07.02.01-16-048/08

> „ Twój krok do lepszego jutra”  POKL.07.02.01-16-032/12-01.

Okres realizacji od (m-c/rok) do (m-c/rok) 01.2013  - 12. 2014 roku. Opis - działania środowiskowe. Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL.07.02.01-16-032/12-01

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2