ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GRODKOWIE

25/09/2020r. 


Od dnia 17.09.2020r. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu realizuje zadanie publiczne pt. ”Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodków, wraz z przebudową i wyposażeniem budynku po byłym gimnazjum w Grodkowie.”
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Cel zadania:
Celem zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie jest wsparcie dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
Grodkowska placówka będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla 30 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, które wymagają pomocy w życiu w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom będzie domem wielotypowym typu AB. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla 30 osób. Obejmować będzie osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo. Zakłada się, że 5 uczestników ŚDS będzie posiadało niepełnosprawność sprzężoną. Zasięg terytorialny działania ŚDS obejmować będzie teren Gminy Grodków.
Uruchomienie działalności domu planowane jest na grudzień 2020r. Zadanie realizowane będzie w okresie: 17.09.2020r. do 31.12.2023r. na zlecenie Gminy Grodków.

 

14/01/2021r.

W Grodkowie powstał Środowiskowy Dom Samopomocy – zakończono prace adaptacyjne.
Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego zostały w pełni osiągnięte:


1. utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 ŚDS – rezultat trwały
2. przystosowanie obiektu do potrzeb działania ŚDS – rezultat trwały
3. wyposażenie ŚDS w niezbędny sprzęt i urządzenia – rezultat trwały
Poprzez remont i wyposażenie budynku, w którym działać będzie ŚDS został osiągnięty cel główny zadania.
W okresie od 17.09.2020 do 31.12.2020. trwały prace budowlano – adaptacyjne w tym: utworzenie dokumentacji technicznej, prace ogólnobudowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., budowa szybu windowego z montażem oraz pozostałe prace wykończeniowe. Wszelkie standardy i wymogi utworzenia ŚDS zostały spełnione zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 9 grudnia 2010r. z późniejszymi zmianami w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W w/w okresie dokonano także zakupu niezbędnego wyposażenia poszczególnych pracowni tematycznych oraz pozostałych pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania ŚDS m.in. meble, sprzęt terapeutyczny, sprzęt rehabilitacyjny, materiały do terapii itp.  Zarówno prace remontowe jak i zakup wyposażenia sfinansowano ze środków z inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zakres oraz termin wykonania poszczególnych działań został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, zgodnie z Umową oraz aneksami. Opracowano także statut, regulamin, plan pracy na rok 2021.
Środki na zadanie w roku 2020 pochodzą z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczonej na: Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacją działania 3.2 kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Otrzymano na ten cel: 2 034 196,00 zł.
Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Grodkowie przy ulicy Mickiewicza 10.
Planowane formy zajęć:
• malarsko-ceramiczne
• rękodzieła użytkowego
• plastyczno-manualne
• gospodarstwa domowego i treningu samoobsługi
• komputerowo-fotograficzno-multimedialne
Podstawowymi formami pracy w placówce będą treningi mające na celu  rozwój wszystkich sfer funkcjonowania uczestnika-psychicznej, społecznej, fizycznej, zawodowej. Na podstawie wstępnej diagnozy możliwości uczestnika będzie opracowywany indywidualny plan pracy wspierająco – aktywizującej dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

 

19/01/2021r.

Nabór uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie
Uczestnikiem ŚDS może być każda osoba niepełnosprawna powyżej 18-tego roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoba, która z powodu choroby psychicznej ma trudności w codziennym funkcjonowaniu, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.


Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy:
W celu poprawy sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie w ŚDS będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnicy ŚDS pod nadzorem terapeutów będą mogli korzystać z nowo wyremontowanych i wyposażonych pracowni: pracowni plastyczno-artystycznej, pracowni rehabilitacyjno-rekreacyjnej, pracowni gospodarstwa domowego, hortiterapii. Przewidziane są również spotkania oraz wyjazdy integracyjne.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie działał w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Grodkowie od 01 lutego 2020 r.
1. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w Ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 pkt 1 i 2.
2.Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie jest przeznaczony dla dorosłych mieszkańców gminy Grodków:
• dla osób przewlekle psychicznie chorych ( typ A)
• z niepełnosprawnością intelektualną (typ B)
3.Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć korzystania z oferty usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie zobowiązana jest złożyć we właściwym Ośrodku pomocy społecznej i następujące dokumenty:
– wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury;
– zaświadczenie lekarskie, wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury;
– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej procedury;
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– oświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
1. Kierownik OPS w Grodkowie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.
2. Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
3. Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie.
4. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.
5. Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie zostaje zapoznana z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.
Osoby, zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grodkowie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie.

 

02/02/2021r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie zaprasza na Dzień Otwarty!


24.02.2021r. (środa) w godzinach 9:00 – 13:00 budynek przy ul. Mickiewicza 10 w Grodkowie Serdecznie zapraszamy! Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ogłasza nabór uczestników do nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który będzie działał w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Grodkowie. planowane otwarcie marzec 2021r.
Kogo szukamy? Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Grodków z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekłą chorobą psychiczną, zespołem demencyjnym, depresją, przez którą ma trudności w codziennym funkcjonowaniu, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.
Co oferujemy? 1. Poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie. 2. Indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym. 3. Nowo wyremontowane i wyposażone pracownie: plastyczno-artystyczna, rehabilitacyjno rekreacyjna, gospodarstwa domowego, hortiterapii.

 

25/03/2021r.

W Grodkowie zainaugurowano działalność ŚDS


W dniu 25 marca br. oficjalnie otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Grodkowie funkcjonuje już od początku marca br. Dotąd opieką objęto 15 osób. Placówka ta, jak podkreślała podczas inauguracji wicewojewoda opolski Teresa Barańska, jest już 14 w regionie. - To dzięki środkom w wysokości 2 milionów z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – podkreślała.
Wicewojewoda opolski zaznaczyła również, iż placówka działa w kilku obszarach. W planach jest m.in. wdrożenie dogoterapii oraz prace w ogrodzie.
– Wsparcie niepełnosprawnych to ważny element polityki Rządu – dodaje. Wicewojewoda opolski odczytała również list od minister rodziny i polityki społecznej do burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza.

Środki na bieżące finansowanie środowiskowych domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów. Wojewoda określa także sposób finansowania i ustala wysokość dotacji dla każdej jednostki.

 

08/12/2021r.

Standaryzacja ŚDS w Grodkowie – otrzymano dodatkowe środki dla ŚDS w Grodkowie


Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do których należą środowiskowe domy samopomocy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane jest w całości z budżetu państwa.
W związku z powyższym na ten cel ŚDS w Grodkowie w roku 2021 otrzymał z rezerwy celowej MRPiPS dodatkowo: 43 067,29 zł.
Dzięki środkom ŚDS mógł zakupić m.in. monitoring – dla poprawy bezpieczeństwa uczestników i pracowników oraz ochrony ośrodka i wyposażenia, a także piec konwekcyjno-parowy, który posłuży do przygotowywania ciepłych posiłków w ramach treningów kulinarnych.

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2